XI. Zempléni Szabad Pálinkafesztivál nyereményjáték

Részvételi- és játékszabályzat

1. Szervező, lebonyolító

A Füzéri Várgondnokság (3996 Füzér, Petőfi út 3/A. a továbbiakban: Szervező) nyereményjátékot (továbbiakban: „Játék”) hirdet meg a „Füzér Vára” facebook oldalán

2. A játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden felhasználó, aki Magyarországon állandó lakcímmel rendelkezik. Nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, alkalmazottai és azok hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pont). A játékban való részvétel önkéntes.
A játékban résztvevők kijelentik, hogy jelen játékszabályzatot elolvasták, megértették és elfogadják!

3. Játék időtartama

A Játék 2021. szeptember 24-től 2021. október 7-ig tart.

4. A Játék leírása

A Játék felülete a „Füzér Vára” elnevezésű Facebook oldal. A Játékra jelentkezni kizárólag a „Füzér Vára” elnevezésű Facebook oldalon lehet. A Játékos feladata, hogy a Szervező által a „Füzér Vára” Facebook oldalon 2021. szeptember 24-től 2021. október 7-ig a közzétett poszt alá kommentbe írja a „részt veszek” kifejezést.

A kommenttel jogosultságot szereznek arra, hogy részt vegyenek a Játékban.

A résztvevők közül 3 fő kerül kisorsolásra. A kiválasztott személy ajándékcsomagot nyer. A Szervező választja ki azt az egy nyertest, aki nyereményben részesül.

A sorsolás időpontja: 2021. október 7. 12:00 óra. A Játékosok a nyereményjátékban azonos súllyal vesznek részt, függetlenül attól, hogy hányszor kommentelnek a poszt alá.

A Szervező a nyertest Facebook üzenetben értesíti. A nyertes ezt követően 2 napja van arra, hogy felvegye a kapcsolatot Facebook üzenetben a Szervezővel. A visszaigazoló Facebook üzenetnek tartalmaznia kell a nyertes nevét, telefonszámát, lakcímét. A nyertes nyereményét személyesen átveheti 2021. október 9-én a Füzéri Várgondokság épületében (3996, Füzér, Petőfi út 3/A.).
Amennyiben a 2 nap eredménytelenül telik el, úgy újabb sorsolás történik. Az eredeti nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságát elvesztették, a Szervezőnél további reklamációra nem jogosultak.

5. A Játékban történő részvétel visszavonása

Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezés időtartama alatt visszavonhatja jelentkezését e-mailben tájékoztatva a Szervezőt vagy a „Füzér Vára” Facebook oldalának küldött privát üzenetben történő leiratkozásával. Ebben az esetben a Játékos a sorsoláson nem vesz részt!

6. A játékból történő kizárás kritériumai

A játékosok közül indoklás nélkül kizárásra kerülnek, illetve kerülhetnek azok, amelyekre igaz az alább meghatározott feltételek bármelyike:
– a Játékszabályzatban foglaltakat megszegik, kizárásra kerülnek továbbá azok, akiknek a hozzászólásaira és/vagy a Szervező Facebook oldalának üzenőfalán elhelyezett posztjaira az alábbiak igazak:
– politikai színezetű,
– rasszista, illetve vallási, faji, vagy bármely más módon diszkriminatív,
– bármely népcsoportban félelmet kelt, identitásában megsért, vagy erre buzdít,
– pornográf elemeket tartalmaz,
– indokolatlanul trágár,
– szabálysértést vagy bűncselekményt tartalmaz, illetve arra buzdít,
– sérti a szerzői és/vagy szomszédos jogokat,
– amelyek bármilyen fórumon (offline vagy online) sértik a Szervező jó hírnevét, üzleti érdekeit, vagy bármely játékos emberi méltóságára sértő megjegyzést tesznek. A versenyből történő kizárás a „Füzér Vára” oldalról történő kitiltást is magával vonja.

7. A nyereményjáték díjai

Ajándékcsomag (belépőjegy, sütemény, lekvár, pálinka, stb.)

8. Kommunikáció

A „Füzér Vára” Facebook oldal üzenőfalán a Játékosok a játékban való részvételükkel elfogadják a pártatlan és moderált kommunikáció alapelveit. A játékra vagy a Szervezőre vonatkozó negatív kommunikációt az üzenőfalon nem kívánunk folytatni, illetve megjeleníteni, ezek a tartalmak az üzenőfalról törlésre kerülnek. A bejegyzés (poszt vagy hozzászólás) törlésének tényéről az adott tartalom szerzőjét első alkalommal Facebook-üzenetben is értesítjük. A játékkal vagy a játékszervezéssel kapcsolatos kérdéseket és kifogásokat a Füzér Vára-nak kérjük címezni személyes Facebook üzenetben.

9. A nyeremények adózása

A nyeremény utáni adó és járulékterheket a Szervező viseli, és fizeti meg, a nyertes által megadásra kerülő személyi adatok alapján.

10. Költségek

A családi belépőjegy költségét és a 7. A nyereményjátékok díjai pontban említett ajándékok költségét a Szervező állja, bármely egyéb felmerülő költséget (pl. fogyasztás, vásárlás, stb.) a Játékos köteles viselni. A nyeremények készpénzre nem válthatók.

11. Adatkezelés, adatvédelem

A nyereményjáték során személyes adatokat nem gyűjtünk, azok adatbázisba, illetve további felhasználásra nem kerülnek, kizárólag jelen játék céljából kezeli őket a Szervező. A nyertesek tudomásul veszik, hogy a nyereményekre történő jelentkezés során megadott személyes adataik megadása önkéntes. Ezeket az adatokat a Szervező csupán a nyeremények eljuttatása céljából használja fel, azok további marketing célú felhasználásra nem kerülnek. Ezen személyes adatok pontatlan megadásából eredő következményekért a Szervezőt felelősség nem terheli. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az érintett a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő e-mail címen: info@fuzervar.fuzervara.hu. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését is. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy – amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban pontjában megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint – amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. Szervező által személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

12. Felelősség kizárás, vis major

A Facebook játékszervezést befolyásoló, a játék lebonyolítását esetlegesen akadályozó döntései a Játék időtartama során vis major-nak minősülnek, melyekre sem a Lebonyolítónak, sem a Szervezőnek nincsen ráhatása. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos kizárja magát és a nyeremény átadása alól, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a kiválasztást követően derül ki.

13. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el. A Szervező a Ptk. általános szabályai szerint vállal felelősséget a nyereményre. A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály bármikori módosítására, illetve kiegészítésére.
Ez a promóció NEM a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével, illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.
A Facebook semmilyen mértékben nem támogatja a promóciót, vagy működik együtt azzal. A nyereményjáték résztvevőit nem adminisztrálja, követi nyomon. A promóció során szolgáltatott információk közzététele a Szervező, és nem a Facebook által történik. A Szervező a Játék lezárulása után 30 napon túl semmilyen, a Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Füzér, 2021. szeptember 24.